Atos Hrvatska

Trusted partner for your Digital Journey

Novosti

Vi?e

O nama

Atos je globalni lider u podru?ju digitalne transformacije sa 110.000 zaposlenika u 73 dr?ave i godi?njim prihodom od 12 milijardi eura. Kao europski lider u podru?ju ra?unarstva u oblaku, kiberneti?ke sigurnosti i ra?unarstva visokih performansi (HPC), Atos grupa isporu?uje cjelovita rje?enja za hibridne cloud sustave, big data usluge, poslovne aplikacije i digitalno radno okru?enje. Grupa je globalni IT partner Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, a uklju?uje brandove Atos, Atos|Syntel i Unify. Ure?en kao europsko dioni?ko dru?tvo (SE), Atos je uvr?ten na indeks Pari?ke burze CAC40.

Atos doprinosi oblikovanju budu?nosti informacijskog prostora. Zahvaljuju?i stru?nosti i uslugama koje pru?a, Atos podupire razvoj znanja, obrazovanja i istra?ivanja uz multikulturalni pristup te doprinosi unapre?enju znanstvene i tehnolo?ke izvrsnosti. Grupa svojim klijentima i zaposlenicima te ?iroj javnosti u cijelom svijetu omogu?uje da odr?ivo ?ive, rade i razvijaju se u sigurnom informacijskom prostoru.

Management tim Atos Hrvatska

Sandi Maru?i?

Direktor

Davor Horvati?

Voditelj?divizije Infrastructure & Data Management, South Eastern Europe

Sa?a Gogi?

Voditelj divizije Business & Platform Solutions

Jakov Parat

Voditelj divizije Big Data & Security

Na?a rje?enja

Managed Services

Business & Platform Solutions

Infrastructure and Data Management

Big Data & Security

Big Data & Security

Cloud & Enterprise Software

Cloud & Enterprise Software

Partneri

Radimo s odabranim svjetskim organizacijama za softverske aplikacije, infrastrukturu i savjetovanje da bismo osna?ili vlastiti portfelj u savjetovanju, rje?enjima i uslugama i korisnicima pru?ili najinovativnije ponude sa ciljem pove?anja produktivnosti.

Pro?itajte vi?e o Atos partnerima

Gdje se nalazimo

Atos IT Solutions and Services d.o.o.

sjedi?te
Poslovni centar Almeria
Heinzelova 69, 5. kat
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 2867 000

servis informati?ke opreme
Poslovni centar Almeria
Heinzelova 69, plato
10000 Zagreb, Hrvatska

lokacija Split
Ulica Matice hrvatske 15
21000 Split, Hrvatska

Atos Convergence Creators d.o.o.

sjedi?te
Poslovni centar Almeria
Ul. grada Vukovara 284, 2. kat
10000 Zagreb, Hrvatska

lokacija Osijek
Ulica Martina Divalta 18
31000 Osijek, Hrvatska

lokacija Split
Ulica Matice hrvatske 15
21000 Split, Hrvatska

Pratite nas na dru?tvenim mre?ama

Separation dash

Kontaktirajte nas

Separation dash

Atos Hrvatska

Pi?ite nam