Get ready to resolve and understand the Digital Dilemmas

Explore our vision for the future of technology in business

Read Journey 2022 ‘Resolving Digital Dilemmas’

Aktuality

 

Pre?ítajte si najnov?ie správy o Atos, správy na sociálnych médiách, ?i najbli??ie udalosti, na ktorych nás m??ete stretnú?.
Vedie? viac

Zamestnanie

 

Máte záujem o prácu v IT sfére? Zistite, aké sú potrebné kompetencie a pridajte sa k nám!
Vedie? viac

iCard

 

Dochádzkovy, stravovací a prístupovy systém
Vedie? viac

Kto sme

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 110 000 zamestnancami v 73 krajinách a ro?nym príjmom 12 miliárd eur. Sme Európska jednotka v poskytovaní cloudovych slu?ieb, kybernetickej bezpe?nosti a vypo?tovej techniky s vysokym vykonom, poskytúca end-to-end rie?enia pre Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications ako aj rie?enia Digital Workplace. Spolo?nos? je celosvetovym partnerom v oblasti informa?nych technológií pre Olympijské a Paralympijské hry a p?sobí pod zna?kami Atos, Atos|Syntel a Unify. Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na burzovom indexe CAC40 v Parí?i.

ú?elom spolo?nosti je pom?c? navrhnú? budúcnos? priestoru informa?nych technológií. Na?e odborné znalosti a slu?by podporujú rozvoj vedomostí, vzdelávania a vyskumu v multikultúrnom prístupe a prispievajú rozvíja? ?vedu a technológie a? k dokonalosti. Na celom svete umo?ňuje Atos svojim zákazníkom, zamestnancom a ?lenom spolo?nosti slobodne ?i?, pracova? a rozvíja? sa v bezpe?nom a chránenom informa?nom priestore.

Top Management spolo?nosti

Ing. Róbert Gálik MBA

Chief Executive Officer

LinkedIn

Pavel Struhárik

Head of Infrastructure & Data Management Head of Business & Platform Solutions

Ivo Schwarz

Sales Leader

Erika Gnebusová

Chief Financial Officer

Radim Koběrsky

Head of Human Relations

LinkedIn

Sylvia ?a?ová

Head of Marketing and Communications

LinkedIn

Partneri

Kontaktujte nás

Zdroj: JTRE

Atos IT Solutions and Services s.r.o.
(Main office)
Pribinova 19
81109 Bratislava, Slovensko
Tel.1:?+421 2 6852 6801
Tel.2:?+421?903 230?904
Email:?recepcia-sk.it-solutions@www.coleyre.com

Ko?ice
Trieda SNP 37
040 11 Ko?ice
Tel.1:? +421 2 6852 8611
Tel.2:? +421?945 504?962

Prievidza
Vinohradnícka 6
971 01 Prievidza
Tel.1:? +421 2 6852 8111
Tel.2.: +421?945 504?963
Fax: +421 (02) 6852 8380

?ilina
Budova DUNAQUA
Framborská 58
010 01 ?ilina
Tel:?+421?945?503?951