Atos Srbija

Trusted partner for your Digital Journey

O nama

Atos je globalni lider u oblasti digitalne transformacije sa oko 120.000 zaposlenih u 73 zemlje i godi?njim prihodom od oko 13 milijardi €. Kao evropski broj jedan u polju Big Data, Cyber security, High Performance Computing i Digital Workplace, Atos pru?a Cloud usluge, infrastrukturne i usluge upravljanja podacima, poslovna re?enja, kao i transakcione usluge preko Worldline, evropskog lidera u platnoj industriji. Sa svojom vrhunskom tehnologijom, ekspertizom i znanjem u industriji, Atos podr?ava digitalnu transformaciju svojih klijenata preko razli?itih poslovnih sektora: odbrane, finansijskih usluga, zdravstva, proizvodnje,medija, energetike, javnog sektora, maloprodaje, telekomunikacije i transporta.

U Srbiji smo prisutni od 1973.godine. Prate?i izazove digitalne transformacije, podr?avamo na?e klijente sa ?irokim spektrom usluga i proizvodnog portfolija u rasponu od konsaltinga, sistemskog i aplikativnog software do operativnog rada. Zahvaljujuc?i na?oj globalnoj i lokalnoj ekspertizi kao i lokalnoj mre?i partnera Atos Srbija pru?a pravu poslovnu vrednost svojim klijentima i ispuni?e sve buduc?e zahteve za odr?ivim i dugoro?nim ciljevima.

Lokalni menad?ment

Dragan Stoki?

CEO Atos SEE

Dejan Savi?

CEO Atos Srbija

Dejan Djurovi?

Head of?Business & Platform Solutions SEE

Goran ?ehovi?

Head of Infrastructure & Data Management

Vesna Cukovi?

Marketing & Communications SEE

Sanja Radi?

Human Resources Business Partner

Ivana Rakocevi?

Finance

Solutions

Managed Services

Business & Platform Solutions

Primenjujemo strate?ki pristup tehnologiji, kombinujuc?i inovativna re?enja sa tradicionalnim

Big Data & Security

Infrastructure & Data Management

Stvaramo poslovne vrednosti kroz pametno upravljanje IT sistemima

Cloud & Enterprise Software

Cloud & Enterprise Software

Nudimo cloud usluge kao poslovnu strategiju za klju?ne procese

Data Governance

Sa ciljem formiranja pouzdane platforme za upravljanje podacima (Data Governance Repository) kojom bi se istovremeno smanjili IT tro?kovi?i modernizovalo iskustvo klijenta i zaposlenih, Atos koristi Oracle Content i Experience Cloud Service.

Data Governance repozitorijum ?ine: Business Dictionary, Data Dictionary,?Data Governance process description and accompanying collaterals, Project documentation?

Digital Transformation Factory

Atos Canopy Orchestrated Hybrid Cloud

Atos Digital Workplace

SAP HANA by Atos

Atos Codex

Kontaktirajte nas

Lokacija

Atos IT Solutions and Services d.o.o. Beograd
11070 Beograd, Danila Leki?a ?panca 31

Telefon: +381 11 3012200
Fax: +381 11 3012250