Atos Turkey

Trusted partner for your Digital Journey

2019 Entegre Raporu

Entegre raporumuz vizyonumuzu, stratejimizi, i? modelimizi, kurumsal y?netim yap?m?z? ve y?l boyunca elde etti?imiz ?nemli ba?ar?lar? i?eriyor.

Bas?n Bülteni 2019 Entegre Raporu Websitesi

Hakk?m?zda

Atos, 11 milyar Euro’yu a?an y?ll?k cirosu ve 73 ülkede 110 binden fazla ?al??an?yla dijital d?nü?ümün global liderleri aras?nda yer almaktad?r. Bulut Bili?im, Siber Güvenlik ve Yüksek Performansl? Bili?im alanlar?nda Avrupa’n?n bir numaral? ?irketi olan Grup ayn? zamanda u?tan uca Uyarlanm?? Hibrit Bulut, Büyük Veri, ?? Uygulamalar? ve Dijital ?? Yeri ??zümleri de sunmaktad?r. Olimpiyatlar?n ve Paralimpik Olimpiyatlar?n Dünya Genelinde Bilgi Teknolojileri ?? Orta?? olan Grup; Atos, Atos|Syntel ve Unify markalar?yla faaliyet g?stermektedir. Bir Avrupa ?irketi (Societas Europaea – SE) olan Atos’un hisseleri Paris borsas?n?n CAC40 endeksinde i?lem g?rmektedir.

Atos’un amac?, bilgi teknolojilerinin gelece?ini tasarlamakt?r. Sundu?u uzmanl?k ve servislerle, bilimsel ve teknolojik mükemmelli?e katk? sa?layan ara?t?rmalara y?nelik ?ok-kültürlü ve ?o?ulcu yakla??m?n yan? s?ra bilgi ve e?itimin geli?mesini de desteklemektedir. Grup dünya genelinde mü?terilerine, ?al??anlar?na, i? ortaklar?na ve toplumlara bilgi teknolojileri ortam?nda sürdürülebilir ve ?zgüvenli bir ?ekilde ya?ama, ?al??ma ve geli?me imkan? sunmaktad?r.

Atos Türkiye, sistem entegrat?rü ve hizmet sa?lay?c? kimlikleri ve toplam 500 ?al??an?yla, global deneyim ve stratejilerine paralel olarak, Y?netilen Hizmetler (Managed Services), D??kaynakl? Hizmetler?(BPO), Dan??manl?k ve Sistem Entegrasyonu, Büyük Veri ve Güvenlik alanlar?nda u?tan uca yenilik?i IT hizmetleri sunmaktad?r. ?stanbul G?ztepe, Ankara, Düzce ve Ordu lokasyonlar?nda faaliyet g?steren Atos Türkiye, ayn? zamanda yakla??k 1.100 mü?teri temsilcisiyle ba?ta finans ve telekomünikasyon olmak üzere farkl? sekt?rlerden büyük yerel ve global firmalara ?a?r? merkezi hizmetleri vermektedir.

Atos Mü?teri Hizmetleri A.?.

Y?netim Ekibi

Olivier Ventura

CEO

Cem Lale

Head of Sales & Markets

Mine Agin

Head of Operations

Can K?l??

Head of Infrastructure & Data Management

Okan G?zütok

Atos Customer Services

Yal?n G?kyar

Head of Procurement (MEA)

Yekta Dogan

Head of Finance

Umut Bagbaslioglu

Head of Human Resources

Cengiz Kesoglu

Risk Management

Bahar Yenerer

Head of Legal & Compliance

?leti?im

Merkez Ofis?

Business Istanbul B Blok,?Merdivenk?y Mah. Yumurtac? Abdibey Cad.
Dikyol Sok. No:2A Kat:5
34732 Kad?k?y /Istanbul-Turkey
+90 216 500 20 00

Ankara Ofis
ODTü Teknokent Silikon Bloklar? ?ankaya/Ankara
+90 312 258 60 04

Ordu Ofis
Selimiye Mah. Lise Cad. No: 19/A Ordu Merkez
+90 452 226 55 05

Düzce Ofis
Fevzi ?akmak Mah. Kalici Is Merkezi B Blok Düzce Merkez
+90 380 529 11 60

 

Bilgi Toplumu Hizmetleri